Šiuo metu vykdomi ir sėkmingai įvykdyti projektai:

Šilumos rekuperavimo ir deginimo įrenginių sukūrimas tikslu pakeisti gamtines dujas žemo kaloringumo dujomis

Projektą sudaro pažangios įrangos, galinčios tiekti alternatyvųjį kurą vietoje gamtinių dujų panaudojimas ir tų dujų pašildymas naudojimui aukštos temperatūros krosnyse ir technologijose.

Optimizuotos konstrukcijos rekuperatoriaus eksploatacija pagal šiluminius ir hidraulinius kriterijus pailginama 2-5 kartus, taip pat sutaupoma 5-30% kuro.

Išsamiau...

Biodyzelino gamyboje gaunamos glicerolio frakcijos utilizavimas

Naujų technologijų glicerolio frakcijos, kaip kaip šalutinio produkto biodyzelino gamyboje, tolimesniam panaudojimui sukūrimas, iki galutinio produkto skirto vartojimui ūkinėje pramonėje, įskaitant vandenilio gamybai kuro elementų sistemoms.

Išsamiau...

EUREKA PROJEKTAS > 5840 ReplaceNG

EUREKA PROJEKTAS > 3590 USE-GLYSEROL

Projektai

Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai

Atlikti darbai Lietuvos pramonės įmonėms:

Objektas: AB “Klaipėdos nafta” (Klaipėda)

Vandens šildymo ir garo katilų degiklių darbo optimizavimas

416_1698

Objektas: AB “Achema” (Jonava)

Gamtinių dujų reformingo krosnies degiklių rekonstrukcija

vilniaus-krosnis

Objektas: UAB “DP Technologijos” (Vilnius)

Lakiųjų organinių junginių išdeginimo įrenginys

Objektas: AB “Naujasis Kalcitas” (N. Akmenė)

Sukurtas naudotų padangų dujofikavimo įrenginys

Vienalaikio biomasės terminio skaidymo ir katalitinio dervų pašalinimo suderinamumo tyrimas

Lietuvos mokslo tarybos projektas Nr. MIP–10407, “BioSynTar”

kalcitasPadangu reaktorius gs

Dalelių segregacija

Skaitinis granuliuotų terpių modeliavimas

Kietųjų atliekų judėjimas ant judančio ardyno

charge_final++Tamara2004_06_1710_1

Objektas: AB “Naujasis Kalcitas” (N. Akmenė)

Kalkakmenio džiovyklos krosnies projektas

Objektas: UAB “Almecha” (Alytus)

Vaflinių traškučių “Taleriai” kepimo linijos degiklis

Objektas: AB “Klaipėdos mediena” (Klaipėda)

EUREKA PROJEKTAS > 5840 ReplaceNG

 

Projekto santrauka

 

Pagrindinis projekto tikslas

Sukurti naujo tipo atliekinės šilumos rekuperavimo technologiją, skirtą sumažinti gamtinių dujų suvartojimą pramonės įmonėse naudojamose technologinėse krosnyse.

Rezultatas

Pažangių atliekinės šilumos panaudojimo įrenginių, aukštos temperatūros vamzdinio rekuperatoriaus bei dujų generatoriaus prototipai.

Aukštos temperatūros rekuperatorius skirtas iš gamybos išeinančiais aukštos temperatūros dūmais pašildyti degimui reikalingą orą ir degiąsias dujas iki 800 – 1000 °C temperatūros.

Dujinimo įrenginys skirtas iš atliekinės šilumos ir biomasės gaminti žemo kaloringumo degiąsias dujas, tinkamas deginti technologinėse krosnyse.

Originalumas

· integruota šilumos rekuperavimo ir biomasės dujinimo sistema, skirta gaminti žemo kaloringumo degiąsias dujas, tinkamas deginti technologinėse krosnyse;

· sukurtas aukštoje temperatūroje ir agresyvioje aplinkoje dirbantis vamzdinis rekuperatorius, pasižymintis aukštu šilumos perdavimo bei žemu hidraulinio pasipriešinimo koeficientu.

Būsena:
Paskelbta: 2011 birželio 21d.

Technologinė sritis:
4.6.3 / Proceso optimizavimas, atliekinės šilumos panaudojimas

Rinkos sritis:
6.8 / Energijos taupymas

Pradžia: 2011-01-01
Pabaiga: 2014-01-01

Trukmė: 36 mėn.
Vertė: 0,47 mln. €

Dalyvaujančios šalys: UKRAINA, LIETUVA, VENGRIJA

Projektą administruoja: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Trumpas aprašymas

Suprojektuota ir pagaminta medienos dujinimo sistema, susidedanti iš reaktoriaus, dalelių separatoriaus, dujų šilumokaičio (rekuperatoriaus), kuro padavimo sistemos ir automatinio valdymo įrangos. Dujinimui reikiama šiluma gaunama reaktoriui tiekiant orą, palaikant degimą su stechiometriniu koeficientu 0,25. Generuotų dujų sudėtis detaliai ištirta dujų chromatografijos metodu bei nustatytas jų kaloringumas kito ribose nuo 4,5 iki 5,5 kJ/nm3. Įrenginio šiluminis pajėgumas iki 200 kW. Gautos dujos deginamos vandens šildymo katile VK-21.

Bendradarbiaujant su Ukrainos Dujų institutu pagamintas ir išbandytas šilumokaitis (rekuperatorius) dujoms pašildyti iki aukštos 800°C temperatūros. Šio šilumokaičio paskirtis iš metalurgijos gamyklose gaunamų mažo kaloringumo dujų pašildymas iki degimo temperatūros ir tokiu būdu sunaudojama atliekinė energija.

Kartu su Lietuvos partneriu UAB „SynGas Tech" sukurto dujinimo įrenginio pritaikomumas buvo išbandytas praktiniame pritaikyme dujinant vištidžių atliekas mišinyje su medžio pjuvenomis bei durpėmis. Tyrimu metu gautos mažesnio kaloringumo dujos ir rekomenduotina kraigui įmaišyti pjuvenų.

Projekto vykdymo eigoje gauta naujų žinių apie biomasės ir kaloringų atliekų dujinimą, reaktoriuje vykstančių cheminių virsmų kinetika, matavimų praktiką ir suformuluotas technologijos patobulinimas didesniems našumams.

Išvados, rekomendacijos ir siūlymai

Remiantis atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatais galima padaryti sekančias išvadas:

1. Atliktas darbas naujoje srityje, realizuojantis dujų generavimą iš biomasės.

2. Gautos naujos mokslinių tyrimų žinios apie generuotų dujų sudėtį, kaloringumą ir fizines savybes. Ištirtos biomasės anglies intensyvaus oksidavimo greitis pagal cheminės kinetikos dėsningumus parodo mokslinį indėlį.

3. Surastos technologijos konstravimo ypatybės, valdymo savybės ir suformuluoti pasiūlymai sukurti didesnės galios įrenginį. Įvardytos tobulintinos technologinės ypatybės ir sprendiniai tolimesniems darbams.

4. Bendradarbiaujant su partneriais pagamintas ir ištirtas aukštos temperatūros šilumokaitis, nustatytas jo efektyvumas.

5. Ištirtas sukurto įrenginio pritaikomumas verslo poreikiams, kuris sulaukė didelio dėmesio atlikus eksperimentinės plėtros darbus su vištidžių mėšlo-kraigo atliekų dujinimu.

6. Darbas davė pradžią tolimesniems įrenginio tobulinimams siekiant pritaikyti įrenginį energijos generavimui iš specifinių atliekų.

Rekomenduojama pratęsti specifinius mokslinius tyrimus siekiant nustatyti būdus intensyviai likutinės biomasės anglies oksidacijai laboratoriniame įrenginyje; nustatyti cheminės kinetikos dėsnius, nusakant reakcijos greitį esant įvairioms ribinėms sąlygoms, kaip kuro mišiniai, dervų komponuotės, temperatūros gradientai.

Reikšmė mokslo pažangai:

1. Įsisavintos žinios apie masės mainų vyksmą daugialypėje įvairių medžiagų aplinkoje: kieta ir dujinė masė bei faziniai virsmai;

2. Suvokti ir išspręsti uždaviniai apie anglies oksidacijos suintensyvinimą siekiant transformacijos į CO dujas;

3. Įsisavinta anglies reakcijų kinetika ir rezultatų apibendrinimas Arrhenijaus lygties būdu.

Reikšmė technologijų pažangai:

1. Dujinimo reaktoriai reikalingi nuošaliai nuo miestų esamoms miško medienos apdirbimo įmonėms elektros ir šilumos gamybai, bei specifinėms statybinių medžiagų gamybos įmonėms, kaip kalkių degimas, džiovyklos ir pan.;

2. Organinių atliekų kaip paukštynų kraigas perdirbimui į šilumos ir elektros generavimą, ir kenksmingų medžiagų surinkimą su pelenais;

3. Mažesniųjų miestų nuotekų dumblo surinktoms ir išdžiovintoms atliekoms sudeginti ir sukaupti pelenuose metalus ir kt. kenksmingas medžiagas.

Rezultatų sklaidos būdai, kuriais buvo naudotasi:

1. Eksperimentais ir apibendrinimais gautos žinios pateikiamos spaudoje, konferencijose, specialistų susitikimuose;

2. Sukurtų įrengimų demonstravimu verslininkams, technologijų kūrėjams;

3. Sukurtų įrengimų demonstravimu jauniesiems mokslininkams, stažuotojams studentams.

Rezultatų sklaidos priemonės

1. Veikiančių įrenginių demonstravimas;

2. Verslininkų pateiktų biomasės pavyzdžių dujinimo eksperimentiniai bandymai.

2012-05-04. Sukonstruotas ir išbandomas eksperimentinis dujofikavimo reaktorius pagal Eureka ReplaceNG projekto programą

Reaktorius ir valdymo sistema su degikliu:

Paskelbtos publikacijos ir atlikti pranešimai tarptautinėse konferencijose

1. Gurskienė V., Šlančiauskas A. Medienos anglies likučio dujofikacijos spartinimas didinant CO2 dujų generavimą // Energetika. ISSN 0235-7208. 2012. T. 58, Nr. 4, p.213-218. [INSPEC, IndexCopernicus

2. Gurskienė V., Šlančiauskas A. Analysis of thermal destruction of charcoal by CO2 gas // 9th annual conference of young scientists on energy issues CYSENI 2012: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 May, 2012. Kaunas: LEI, 2012. ISSN 1822-7554, p. 535-540

3. Gurskienė V., Striūgas N. Medienos anglies likučio skaidymas panaudojant CO2 dujas // Šilumos energetika ir tecnologijos-2013 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2013 sausio 31-vasario 1. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 2335-2477, p. 81-88.

Eureka Network

Daugiau informacijos:

E-paštu: Nerijus.Striugas@lei.lt