Paslaugos

Daugiau informacijos:

E-paštu: Nerijus.Striugas@lei.lt

Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai

Atliekami laboratoriniai tyrimai naudojantis naujausia analitine įranga bei bendradarbiaujant su instituto įvairių sričių specialistais. Teikiamų paslaugų kainos pateikiamos atliekant standartinį mėginio tyrimą kartu su tyrimo protokolu. Nestandartiniais atvejais kainos derinamos atskiru susitarimu.

* Paslaugų kaina litais perskaičiuojama į eurus, taikant oficialų lito ir euro kursą 1 EUR = 3,45280 LTL

Paslauga

Paslaugos teikimui naudojama įranga

Kaina*, be PVM

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, šilumingumo nustatymas

 

Kietojo kuro kalorimetras IKA C5000

50 €/vnt.

Drėgmės kiekio nustatymas kietame kure ir organinėse atliekose

 

Mikrosvarstyklės, krosnelė

10 €/vnt.

Peleningumo nustatymas (kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų nedegios frakcijos nustatymas, %)

Mikrosvarstyklės, krosnelė

15 €/vnt.

Lakiųjų medžiagų kiekio kietajame kure tyrimas

Mikrosvarstyklės, krosnelė

10 €/vnt.

Fiksuotos anglies kiekis

Mikrosvarstyklės, krosnelė

10 €/vnt.

Chromatografinis tyrimas

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas pagal EPA610 metodiką

Agilent 7890A GC, Agilent 5975C QMSD

30 €/mėginiui

Chromatografinis tyrimas

H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, CnHm kiekio nustatymas dujose

Agilent 7890A GC, 2xTCD

30 €/mėginiui

Organinių medžiagų identifikavimas dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodais

Agilent 7890A GC su Agilent 5975C QMSD

50 €/mėginiui arba pagal atskirą susitarimą

FT-IR tyrimas su mėginio paruošimu

Bruker Tensor 27 su ZnSe ATR

25 €/vnt.

Peleningumo ir lakiųjų medžiagų nustatymas ir analizė

Lakiųjų medžiagų sudėties nustatymas ir analizė

Medžiagos būsenos virsmų analizė

TGA (termogravimetrijos analizė)

20 €/vnt.

20 €/vnt.

20 €/vnt.

Mobilus dūmuose esančių komponentų (CO, CO2, NO, NOx, O2, SO2) nustatymas

Šiluminių įrenginių (katilų, pramoninių krosnių), kūrenamų kietuoju biokuru, atgautuoju kuru bei skystuoju ir dujiniu kuru bandymai

Bandymai įrenginio instaliavimo vietoje.

Kilnojamas degimo produktų (NO/NO2, CO, CO2, SO2, O2) analizatorius

50 €/val. neįskaitant mobilumo išlaidų

Labai tikslus medžiagos kiekių svėrimas. Maksimali sveriamo bandinio masė – 200 gramų, svėrimo skalės skyra iki 0,00001g

Mikrosvarstyklės

15 €/val.

Medžiagų paviršiaus ploto nustatymas (BET metodas)

Quantachrome Autosorb-iQ

25 €/vnt.

Medžiagų porėtumo tyrimas (vidutinis porų dydis, porų dydžio statistinis pasiskirstymas)

Quantachrome Autosorb-iQ

100 €/vnt.

Iš įvairių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas

ISC-AERMOD View programinė įranga

20 €/vienam šaltiniui, teršalui