Skysto ir dujinio kuro degiklių instaliacijų geografija

Pagrindinės laboratorijos tyrimų kryptys:

.

· degimo procesų efektyvumo didinimas;

· atsinaujinančio kuro dujofikavimas;

· teršalų į atmosferą mažinimas;

· degiklių, kuro išpurškimo įrenginių kūrimas ir tobulinimas;

· vandenilio atskyrimo iš organinio kuro tyrimai;

· kietųjų kaloringų atliekų terminio skaidymo ir dujofikavimo tyrimai;

· granuliuotų terpių ir daugelio dalelių sistemų skaitinis modeliavimas;

· poveikio aplinkai vertinimas, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas;

· degimo procesų tyrimai kuro taupymo, aplinkos taršos mažinimo ir medžiagų terminio nukenksminimo srityse.

Organinio kuro degimo ir dujofikavimo eksperimentinis tyrimų stendas

Reginos degiklis 002

Granulių ant ardyno degimo teorinis modeliavimas

Laboratorijos mokslininkų sukurtas ir inžinierių pagamintas iki 10 MW galios skystojo ir dujinio kuro pramoninis degiklis

Apie mus

Telefonas: +370 37 401 877

Faksas: +370 37 351 271

E-paštas: Nerijus.Striugas@lei.lt

Laboratorija suformuota iš energetikos krypties specialistų ir turi 20 metų darbo patirtį. Pagrindinių žinių kryptis - šilumos, masės mainai, degimas ir dujofikacija, gamtosauga, aerohidrodinamika, turbulentiškumas.

Pradedanat 1990 m. daugelyje Lietuvos pramonės įmonių rekonstruoti degikliai mazuto sudeginimui su NOx < 400 mg/nm3 vandens šildymo ir garo katilams 4-100 MW galios.

Deginant dujas pasiekta 150 mg/nm3 110 MW katilui, naudojant dviejų laipsnių oro padavimą.

 

Kontaktai:

Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai